آهنکده آهنکده

ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

Ahankade
کد:1469

ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 2
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1470

ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1250
 • ضخامت: 2
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1471

ورق سیاه 2/5 رول 1250 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1250
 • ضخامت: 2.5
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1472

ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 3
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1473

ورق سیاه 3 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 3
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1474

ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 4
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1475

ورق سیاه 4 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 4
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1476

ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 5
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1477

ورق سیاه 5 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 5
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1478

ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 6
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1479

ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 6
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1480

ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 8
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1481

ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 8
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1482

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 10
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1483

ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 10
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1484

ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 12
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1485

ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 12
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1486

ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 1500
 • ضخامت: 15
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1487

ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه

 • تولید کننده: شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 15
 • حالت: فابریک

ورق سیاه کاویان

Ahankade
کد:1488

ورق سیاه 8 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 8
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1489

ورق سیاه 10 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 10
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1490

ورق سیاه 10 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 10
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1491

ورق سیاه 12 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 12
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1492

ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 12
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1493

ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 15
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1494

ورق سیاه 15 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 15
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1495

ورق سیاه 20 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 20
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1496

ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 20
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1497

ورق سیاه 25 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 25
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1498

ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 25
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1499

ورق سیاه 30 فابریک 1250 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 30
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1500

ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 30
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1501

ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان

 • تولید کننده: شرکت فولاد کاویان اهواز
 • سایز: 6000*1500
 • ضخامت: 40
 • حالت: فابریک

ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

Ahankade
کد:1502

ورق سیاه 2 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 2
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1503

ورق سیاه 2/5 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 2.5
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1504

ورق سیاه 3 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 3
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1505

ورق سیاه 4 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 4
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1506

ورق سیاه 5 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 5
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1507

ورق سیاه 6 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 6
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1508

ورق سیاه 8 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 8
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1509

ورق سیاه 8 رول 1250 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1250
 • ضخامت: 8
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1510

ورق سیاه 10 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 10
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1511

ورق سیاه 10 رول 1250 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1250
 • ضخامت: 10
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1512

ورق سیاه 12 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 12
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1513

ورق سیاه 15 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 1000
 • ضخامت: 15
 • حالت: رول
Ahankade
کد:1514

ورق سیاه 35 رول 1000 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 6000*1000
 • ضخامت: 35
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:1515

ورق سیاه 35 رول 1250 گیلان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد گیلان
 • سایز: 6000*1250
 • ضخامت: 35
 • حالت: فابریک

ورق سیاه اکسین اهواز

Ahankade
کد:2691

ورق سیاه 10 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 10
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2692

ورق سیاه 12 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 12
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2693

ورق سیاه 12 اکسین خوزستان 12000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*12000
 • ضخامت: 12
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2694

ورق سیاه 15 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 15
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2695

ورق سیاه 20 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 20
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2696

ورق سیاه 25 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 25
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2697

ورق سیاه 30 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 30
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2698

ورق سیاه 35 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 35
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2699

ورق سیاه 40 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 40
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2700

ورق سیاه 45 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 45
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2701

ورق سیاه 50 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 50
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2702

ورق سیاه 50 اکسین خوزستان 12000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*12000
 • ضخامت: 50
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2703

ورق سیاه 60 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 60
 • حالت: فابریک
Ahankade
کد:2704

ورق سیاه 70 اکسین خوزستان 6000*2000

 • تولید کننده: شرکت فولاد اکسین خوزستان
 • سایز: 2000*6000
 • ضخامت: 70
 • حالت: فابریک

ورق سیاه آهن‌کده

ورق سیاه

ورق‌های فولادی در دو مدل نَوَرد گرم و سرد تولید می‌شوند. حاصل نورد سرد، ورق‌های روغنی و در نورد گرم، ورق سیاه تولید می‌شود. رنگ مات ورق سیاه حاصل از دمای بالای ذوب آن است،‌ در تولید ورق سیاه ممکن است از آلیاژهای دیگر در ساخت این محصول استفاده شود. از ورق سیاه در تولید مخزن، صنایع ماشین‌سازی، ‌ساختمان سازی، کشتی سازی، ریل سازی و … استفاده می‌شود. این محصول در چند مدل رول شده،  فابریک، ورق صنعتی و ورق سیاه معمولی تولید می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها در روش ساخت، ضخامت و موارد استفاده آن‌ها است. رنگ سیاه و مات این ورق‌ها ناشی از روش تولید آن‌ها است که در کوره با حرارت بسیار بالا به عمل می‌آیند. هزینه نورد گرم نسبت به نورد سرد ارزان‌تر تمام خواهد شد، به همین دلیل سطح این ورق‌ها کیفیت ورق‌های روغنی نورد سرد را ندارند.

ورق سیاه از فولاد تحت حرارت بسیار بالا تشکیل شده است، پس این محصول قابل بازیافت است و می‌توان دوباره آن را بازیافت و از آن استفاده کرد.

 

خرید ورق سیاه

ورق‌ سیاه ۴ کارخانه فولاد سازی در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده به فروش می‌رسد. با خواندن مشخصات فنی و دریافت اطلاعات مورد نیاز محصولات سایت، مناسب‌ترین انتخاب را در بین محصولات خواهید داشت. با بررسی دقیق ورق سیاه‌های موجود در آهن‌کده و مشاوره با تیم فروش ما، تجربه خرید آسان و غیر حضوری را داشته باشید.

 

سوالات متداول درباره ورق سیاه

ورق سیاه در چند مدل و به چه صورت تولید میشود؟

 • ور‌ق‌های سیاه در دو حالت رول و فابریک تولید و به فروش می‌رسند. به طور کلی ورق سیاه در دو مدل ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی تولید می‌شود. تولید ورق سیاه حاصل نورد گرم است.

استاندارد ورق سیاه چیست؟

 • ورق‌های سیاه صنعتی در بازار باید دارای استاندارد ST37 باشند.

دلیل نامگذاری ورق سیاه چیست؟

 • در فرآیند نوردِ گرم فولاد تحت حرارت بسیار بالا قرار می‌گیرد که این امر مسببِ مات و تیره شدن رنگ فولاد می‌شود که در بازار به ورق سیاه معروف شده است.

ورق سیاه در فروشگاه اینترنتی آهنکده دارای چه سایزها و چه ضخامتهایی هستند؟

 • ورق‌های سیاه در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده از سایز ۱ متر در ۲ متر شروع، و تا سایز ۱۲ متر در ۲ متر ادامه پیدا می‌کند. ضخامت‌های ورق سیاه نیز از ۲ میلی متر شروع و تا ۷۰ میلی متر پایان می‌پذیرد.

موارد استفاده و مصرف ورق سیاه چیست؟

 • در صنایع ساختمان سازی، سد سازی، مخزن سازی، ماشین و ماشین‌آلات، کشتی سازی و.. از ورق سیاه صنعتی استفاده می‌شود.

ورقهای سیاه چه کارخانههایی در فروشگاه اینترنتی آهنکده به فروش میرسند؟

 • ورق‌های سیاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد کاویان اهواز، مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد اکسین خوزستان در سایت آهن‌کده به فروش می‌رسند.