آهنکده آهنکده

دسته‌‌بندی نتایج

میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

Ahankade
کد:1114

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1115

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1116

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1117

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1118

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1119

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1120

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1121

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1122

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1123

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری نورد گرم سمنان

 • تولید کننده: شرکت نورد گرم سمنان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار سیرجان

Ahankade
کد:1124

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1125

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1126

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1127

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1128

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1129

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1130

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1131

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1132

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری سیرجان

 • تولید کننده: شرکت سیرجان حدید جنوب
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر

Ahankade
کد:1133

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر

 • تولید کننده: شرکت فولاد شمس سپهر
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1134

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر

 • تولید کننده: شرکت فولاد شمس سپهر
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1135

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر

 • تولید کننده: شرکت فولاد شمس سپهر
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1136

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر

 • تولید کننده: شرکت فولاد شمس سپهر
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1137

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری فولاد شمس سپهر

 • تولید کننده: شرکت فولاد شمس سپهر
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان

Ahankade
کد:1138

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری فولاد سپهر ایرانیان

 • تولید کننده: شرکت فولاد سپهر ایرانیان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان

Ahankade
کد:1139

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1140

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1141

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1142

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1143

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1144

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1145

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1146

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1147

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1148

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1149

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1150

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1151

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری جهان فولاد سیرجان

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان

Ahankade
کد:1152

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1153

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1154

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1155

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1156

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1157

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1158

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1159

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1160

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری ذوب و نورد کرمان

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار ذوب آهن

Ahankade
کد:1161

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1162

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1163

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1164

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1165

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1166

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1167

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1168

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1169

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری ذوب آهن

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار کویر کاشان

Ahankade
کد:1170

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1171

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1172

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1173

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1174

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1175

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1176

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1177

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1178

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1179

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1180

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار نیشابور

Ahankade
کد:1181

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1182

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1183

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1184

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1185

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1186

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1187

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1188

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1189

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1190

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری نیشابور

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
کد:۱۱۹۱

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه ۱۲ متری نیشابو

 • تولید کننده: مجتمع فولاد نیشابور
 • سایز: ۳۲
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار میانه

Ahankade
کد:1192

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1193

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1194

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1195

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1196

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1197

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1198

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1199

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1200

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1201

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری میانه

 • تولید کننده: شرکت فولاد آذربایجان میانه
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار بافق یزد

Ahankade
کد:1202

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1203

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1204

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1205

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1206

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1207

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1208

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1209

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1210

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1211

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1212

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری بافق یزد

 • تولید کننده: مجتمع آهن و فولاد بافق یزد
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار آریان فولاد

Ahankade
کد:1213

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1214

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1215

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1216

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1217

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1218

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1219

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1220

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1221

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1222

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1223

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری آریان فولاد

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار آذر فولاد امین

Ahankade
کد:1224

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1225

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1226

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1227

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1228

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1229

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1230

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1231

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1232

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1233

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1234

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1235

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری آذر فولاد امین

 • تولید کننده: صنایع آذر فولاد امین
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار ظفر بناب

Ahankade
کد:1236

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1237

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1238

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1239

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1240

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1241

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1242

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1243

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1244

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1245

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری ظفر بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار بناب

Ahankade
کد:1246

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1247

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1248

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1249

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1250

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1251

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1252

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1253

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1254

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1255

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1256

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1257

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1258

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری بناب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد صنعت بناب
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار روهینا

Ahankade
کد:1259

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1260

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1261

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1262

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1263

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1264

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1265

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1266

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1267

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1268

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1269

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری روهینا

 • تولید کننده: مجتمع فولاد روهینا
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار آناهیتا گیلان

Ahankade
کد:1270

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1271

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1272

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1273

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1274

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1275

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1276

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1277

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1278

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1279

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1280

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری آناهیتا گیلان

 • تولید کننده: شرکت فولاد آناهیتا گیلان
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار ابهر

Ahankade
کد:1281

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1282

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1283

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1284

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1285

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1286

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1287

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1288

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1289

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1290

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1291

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1292

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار امیرکبیر

Ahankade
کد:1293

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1294

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1295

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1296

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1297

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1298

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1299

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1300

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1301

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1302

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1303

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری امیر کبیر

 • تولید کننده: شرکت فولاد امیر کبیر خزر
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار فایکو

Ahankade
کد:1304

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری فایکو

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1305

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری فایکو

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار فولاد کاوه تیکمه داش

Ahankade
کد:1306

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1307

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 8
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1308

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1309

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1310

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1311

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1312

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1313

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1314

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1315

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1316

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1317

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1318

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری فولاد کاوه تیکمه داش

 • تولید کننده: صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار ابرکوه

Ahankade
کد:1319

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1320

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1321

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1322

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1323

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1324

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1325

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1326

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1327

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1328

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری ابرکوه

 • تولید کننده: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار شاهرود

Ahankade
کد:1329

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1330

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1331

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1332

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1333

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1334

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1335

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1336

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1337

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری شاهرود

 • تولید کننده: مجتمع فولاد شاهرود
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار کرمان

Ahankade
کد:1338

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1339

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1340

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1341

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1342

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1343

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1344

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1345

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1346

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1347

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1348

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری کرمان

 • تولید کننده: شرکت صنایع فولاد کرمان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار راد همدان

Ahankade
کد:1349

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1350

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1351

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1352

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1353

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1354

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1355

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1356

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1357

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1358

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری راد همدان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد راد همدان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار زاگرس

Ahankade
کد:1359

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 10
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1360

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1361

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1362

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1363

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1364

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1365

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1366

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری زاگرس

 • تولید کننده: شرکت صبا فولاد زاگرس
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار حسن رود

Ahankade
کد:1367

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1368

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1369

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1370

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1371

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1372

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1373

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1374

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1375

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری حسن رود

 • تولید کننده: نورد فولاد گیلان (حسن رود)
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار آریا ذوب

Ahankade
کد:1376

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1377

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1378

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1379

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1380

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1381

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری آریا ذوب

 • تولید کننده: مجتمع فولاد آریا ذوب
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار قزوین

Ahankade
کد:1382

میلگرد آجدار 8 شاخه 12 متری قزوین

 • تولید کننده: کارخانه فولاد قزوین
 • سایز: 8
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1383

میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری قزوین

 • تولید کننده: کارخانه فولاد قزوین
 • سایز: 10
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1384

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری قزوین

 • تولید کننده: کارخانه فولاد قزوین
 • سایز: 12
 • استاندارد: A2
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار کوثر اهواز

Ahankade
کد:1385

میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 12
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1386

میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 14
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1387

میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 16
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1388

میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 18
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1389

میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 20
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1390

میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 22
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1391

میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 25
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1392

میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 28
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1393

میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری کوثر اهواز

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 32
 • استاندارد: A3
 • حالت: شاخه

میلگرد آجدار آهن‌کده

میلگرد آجدار

میلگردها در انواع مختلف تولید می‌شوند و میلگرد آجدار یکی از پر طرفدارترین پروفیل‌های باز ساختمانی است. خودِ میلگردهای آجدار نیز انواع گوناگون با کاربردهای متفاوت دارند. میلگردهای استاندارد A2  تا  A4 جزو دسته بندی میلگردهای آجدار هستند. A2  جنسی نیمه سخت دارد و مدل آجش معمولی است. A3 سخت است و طرح آج آن پیچیده است. تفاوت A2 و A3  در طرح آج و جنس آن‌ها می‌باشد. آج A2 به صورت مارپیچی تکرار شده اما آج A3 به صورت ۷ و ۸ است. A4  هم از دیگر مدل‌ها، فولاد بیشتری در تهیه‌اش مصرف شده است،‌ پس قیمت بیشتری هم دارد و جنس آن کاملا سخت است. آج میلگرد A4 به صورت مرکب و پیچیده است.

میلگرد آجدار فولادی از آب شدن شمش‌ فولاد که برای تولید مصالح و پروفیل‌های ساختمانی استفاده می‌شود،‌ بوجود می‌آید. میلگردهای آجدار با درجات مختلف،‌ کاربردهای گوناگون دارند.

 

خرید میلگرد آجدار

با توجه به میزان اهمیت استفاده از میلگرد آجدار در صنعت ساختمان‌سازی، ممکن است نیازمند به بررسی میلگردهای گوناگون در بازار شوید. در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده میلگردهای آجدار ۳۲ تولید کننده به فروش می‌رسد، پس نیازی به حضور فیزیکی نیست و می‌توانید به آسان‌ترین روش ممکن خرید خود را انجام دهید.

 با خواندن اطلاعات و مشخصات فنی در فروشگاه اینترنتی آهن­کده،‌ نسبت به تفاوت‌های محصولات آگاه شوید تا انتخابی اشتباه نداشته باشید.

 

سوالات متداول درباره میلگرد آجدار

میلگرد آجدار دارای چه درجهبندی، استاندارد و خصوصیاتی هستند؟

 • میلگردهای آجدار دارای درجه‌بندی A2، A3 و A4 هستند که جنس آن‌ها به ترتیب نیمه سخت (نیمه نرم)، سخت و بسیار سخت است. میلگردهای آجدار به ترتیب S360، S400 و S500 هستند.

میلگرد آجدار از نظر رده سختی چه درجهبندی دارد؟

 • میلگردهای آجدار جنسی سخت‌تر نسبت به میلگرد ساده دارند، میلگرد A2 نیمه سخت است، از طرفی میلگرد A3 نیمه سخت (سختی بیشتر نسبت به A2) محسوب می‌شود. میلگرد A4 جنسی بسیار سخت و محکم دارد.

موارد استفاده از میلگرد آجدار چیست؟

 • میلگرد آجدار در صنعت ساختمان سازی برای بالا بردن مقاومت کششی بتن استفاده می‌شود. از دیگر استفاده‌های میلگرد آجدار می‌توان به تقویت مقاومت برشی خاموت و اتصال خاموت با میلگردهای طولی، تحمل لنگرهای منفی در تکیه گاه تیر و… اشاره داشت.

میلگرد آجدار در فروشگاه اینترنتی آهنکده در چه سایزهایی به فروش میرسد؟

 • میلگرد آجدار از سایز ۸ تا ۳۲ در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده موجود است و به فروش می‌رسد.

میلگرد آجدار چه کارخانههایی در فروشگاه اینترنتی آهنکده موجود است؟

 • میلگردهای آجدار شرکت نورد گرم سمنان، مجتمع جهان فولاد سیرجان، شرکت فولاد شمس سپهر، شرکت فولاد سپهر ایرانیان، شرکت سیرجان حدید جنوب، مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجتمع فولاد نیشابور، شرکت فولاد آذربایجان میانه، مجتمع آهن و فولاد بافق یزد، شرکت نورد آریان فولاد، صنایع آذر فولاد امین، مجتمع فولاد ظفر بناب، مجتمع فولاد صنعت بناب، مجتمع فولاد روهینا، شرکت فولاد آناهیتا گیلان، مجتمع فولاد کویر کاشان، مجموعه پرشین فولاد ابهر، فولاد امیر کبیر کاشان، شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو، شرکت صنیع کاوه تهران، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، مجتمع فولاد شاهرود، شرکت صنایع فولاد کرمان، مجتمع فولاد راد همدان، شرکت صبا فولاد زاگرس، نورد فولاد گیلان (حسن رود)، مجتمع فولاد آریا ذوب، شرکت نورد کوثر اهواز، فولاد قائم رازی در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده به فروش می‌رسند.