آهنکده آهنکده

میلگرد ساده کویر کاشان

Ahankade
کد:1072

میلگرد ساده 12 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1073

میلگرد ساده 14 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1074

میلگرد ساده 16 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 16
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1075

میلگرد ساده 18 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 18
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1076

میلگرد ساده 20 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 20
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1077

میلگرد ساده 22 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 22
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1078

میلگرد ساده 23 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 23
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1079

میلگرد ساده 25 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 25
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1080

میلگرد ساده 26 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 26
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1081

میلگرد ساده 28 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 28
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1082

میلگرد ساده 30 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 30
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1083

میلگرد ساده 32 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 32
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1084

میلگرد ساده 34 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 34
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1085

میلگرد ساده 36 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 36
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1086

میلگرد ساده 38 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 38
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1087

میلگرد ساده 40 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 40
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1088

میلگرد ساده 45 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 45
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1089

میلگرد ساده 50 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 50
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1090

میلگرد ساده 5/5 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 5.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1091

میلگرد ساده 6 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 6
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1092

میلگرد ساده 6/5 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 6.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1093

میلگرد ساده 7 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 7
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1094

میلگرد ساده 8 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 8
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1095

میلگرد ساده 8/5 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 8.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1096

میلگرد ساده 9 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 9
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1097

میلگرد ساده 10 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 10
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1098

میلگرد ساده 11 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 11
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1099

میلگرد ساده 12 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 12
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1100

میلگرد ساده 12/5 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 12.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1101

میلگرد ساده 13 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 13
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1102

میلگرد ساده 14 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 14
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف
Ahankade
کد:1103

میلگرد ساده 16/5 کویر کاشان

 • تولید کننده: مجتمع فولاد کویر کاشان
 • سایز: 16.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف

میلگرد ساده نطنز

Ahankade
کد:1104

میلگرد ساده 6/5 نطنز

 • تولید کننده: مجتمع صنایع فولاد و ذوب آهن نطنز
 • سایز: 6.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف

میلگرد ساده ابهر

Ahankade
کد:1105

میلگرد ساده 5/5 ابهر

 • تولید کننده: مجموعه پرشین فولاد ابهر
 • سایز: 5.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف

میلگرد ساده متین

Ahankade
کد:1106

میلگرد ساده 10 فولاد متین شاخه 2 تا 4 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 10
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1107

میلگرد ساده 10 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 10
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1108

میلگرد ساده 16 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 16
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1109

میلگرد ساده 18 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 18
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1110

میلگرد ساده 20 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 20
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1111

میلگرد ساده 22 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 22
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه
Ahankade
کد:1112

میلگرد ساده 25 فولاد متین شاخه 6 متری

 • تولید کننده: صنایع نورد فولاد نوین متین
 • سایز: 25
 • استاندارد: A1
 • حالت: شاخه

میلگرد ساده ملایر

Ahankade
کد:1113

میلگرد ساده 6/5 ملایر

 • تولید کننده: مجتمع ذوب آهن آلیاژی ملایر
 • سایز: 6.5
 • استاندارد: A1
 • حالت: کلاف

میلگرد ساده آهن‌کده

میلگردساده

میلگردها انواع مختلفی از نظر ظاهری و جنس دارند و یکی از آن‌ها میلگرد ساده یا بدون آج است. میلگرد ساده استحکام میلگرد آجدار را ندارد اما در صنعت ساختمان‌سازی از آن استفاده بسیار می‌شود.

میلگرد مانند بسیاری از فلزات استفاده شده در صنعت ساختمان سازی از فولاد و ترکیبات آلیاژی تشکیل می‌شود. میلگرد فولادی از آب شدن شمش فولاد به وجود می‌آید و در ترکیب با بتن سببِ استحکام بیش از پیش ساختمان را فراهم می‌کند.

میلگرد ساده درجه‌بندی A1 دارد که به معنای انعطاف پذیری یا جنس نرم آن است. این بدان معناست که برای آهنگری و عملیات جوشکاری مناسب هستند. استفاده از میلگرد ساده به عنوان میلگرد حرارتی جایز نیست.

 

خرید میلگرد ساده

در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده، میلگرد ساده ۵ تولید کننده به فروش می‌رسد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میلگردهای ساده، می‌توانید مشخصات فنی محصول مورد نظر خود را در فروشگاه اینترنتی آهن­کده خوانده تا بهترین انتخاب را داشته باشید. تجربه خرید غیر حضوری و آسان را با آهن‌کده تجربه کنید.

 

سوالات متداول درباره میلگرد ساده

میلگرد ساده دارای چه درجهبندی، استاندارد و خصوصیاتی است؟

 • میلگردهای ساده دارای درجه‌بندی A1 هستند و این به معنی منعطف بودن این نوع از میلگرد نسبت به سایر میلگردهاست. میلگردهای ساده کدِ S240 هستند. این میلگردها حداقلِ استحکام تسلیم (MPa) ۲۴۰ نیوتن بر میلی متر مربع، و حداقل استحکام کششی ۳۶۰ نیوتن بر میلی متر مربع را دارند.

میلگرد ساده از نظر رده سختی چه درجهبندی دارد؟

 • میلگرد ساده جنسی نرم دارد و قابلیت جوش نیز دارد.

از میلگرد ساده در صنعت ساختمان سازی استفاده میشود؟

 • میلگرد ساده را می‌توان در ترکیب با بتن آرمه استفاده کرد. از این نوع میلگرد به طور تنها در اسکلت بندی و سقف ساختمان به هیچ عنوان نباید استفاده کرد. استفاده از میلگرد ساده به عنوان میلگرد حرارتی جایز نیست.

میلگرد ساده در فروشگاه اینترنتی آهنکده در چه سایزهایی به فروش میرسد؟

 • میلگرد ساده شاخه ای از سایز ۱۲ تا ۵۰ و میلگرد ساده کلاف از سایز ۵/۵ الی 5/16 در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده به فروش می‌رسد.

میلگرد ساده چه کارخانههایی در فروشگاه اینترنتی آهنکده موجود است؟

 • میلگردهای مجتمع فولاد کویر کاشان، مجتمع صنایع فولاد و ذوب آهن نطنز، مجموعه پرشین فولاد ابهر، صنایع نورد فولاد نوین متین و مجتمع ذوب آهن آلیاژی ملایر در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده فروش می‌رسند.