آهنکده آهنکده

تیرآهن ذوب آهن

Ahankade
کد:1001

تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 12
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 135
Ahankade
کد:1002

تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 155
Ahankade
کد:1003

تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 190
Ahankade
کد:1004

تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 230
Ahankade
کد:1005

تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 20
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 275
Ahankade
کد:1006

تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 22
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 320
Ahankade
کد:1007

تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 24
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 370
Ahankade
کد:1008

تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 27
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 435
Ahankade
کد:1009

تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE

 • تولید کننده: کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز: 30
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 500

تیرآهن آریان فولاد

Ahankade
کد:1010

تیرآهن 14 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 150
Ahankade
کد:1011

تیرآهن 16 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 190
Ahankade
کد:1012

تیرآهن 18 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 220
Ahankade
کد:1013

تیرآهن 20 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 20
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 265
Ahankade
کد:1014

تیرآهن 22 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 22
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 320
Ahankade
کد:1015

تیرآهن 24 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 24
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 355
Ahankade
کد:1016

تیرآهن 27 آریان فولاد 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد آریان فولاد
 • سایز: 27
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 435

تیرآهن فایکو

Ahankade
کد:1017

تیرآهن 14 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 140
Ahankade
کد:1018

تیرآهن 16 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 170
Ahankade
کد:1019

تیرآهن 18 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 210
Ahankade
کد:1020

تیرآهن 20 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 20
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 260
Ahankade
کد:1021

تیرآهن 22 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 22
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 310
Ahankade
کد:1022

تیرآهن 24 فایکو 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
 • سایز: 24
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 360

تیرآهن ظفر بناب

Ahankade
کد:1023

تیرآهن 14 ظفر بناب 12 متری IPE

 • تولید کننده: مجتمع فولاد ظفر بناب
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 135

تیرآهن ناب تبریز

Ahankade
کد:1024

تیرآهن 14 بلند ناب تبریز IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 136
Ahankade
کد:1025

تیرآهن 16 بلند ناب تبریز IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 172
Ahankade
کد:1026

تیرآهن 18 بلند ناب تبریز IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ناب تبریز
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 210

تیرآهن نورد کوثر اهواز

Ahankade
کد:1027

تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 164
Ahankade
کد:1028

تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 200
Ahankade
کد:1029

تیرآهن 18 نورد کوثر اهواز IPE

 • تولید کننده: شرکت نورد کوثر اهواز
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 239

تیرآهن کرمانشاه

Ahankade
کد:1030

تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE

 • تولید کننده: مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 140

تیرآهن ماهان

Ahankade
کد:1031

تیرآهن 14 ماهان 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ماهان سپاهان
 • سایز: 14
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 120
Ahankade
کد:1032

تیرآهن 16 ماهان 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ماهان سپاهان
 • سایز: 16
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 170
Ahankade
کد:1033

تیرآهن 18 ماهان 12 متری IPE

 • تولید کننده: شرکت فولاد ماهان سپاهان
 • سایز: 18
 • طول شاخه: 12 متری
 • وزن تقریبی: 210

تیرآهن معمولی آهن‌کده

تیرآهن معمولی و خرید انواع آن

به تیرآهن معمولی در بازار تیرآهن IPE یا I شکل می‌گویند .دلیل این امر این است که شکل ظاهری این تیرآهن شبیه به حرف آی (I) در زبان انگلیسی است.. تفاوت آن با تیرآهن IPB یا تیرآهن‌های H شکل، در اندازه بال آن‌ نسبت به جانِ این پروفیل است. از تیراهن معمولی یا IPE به عنوان تیر در پوشش سقف، نعل درگاه، ‌ستون، پل‌های لانه زنبوری و… استفاده می‌شود.

استاندارد IPE تایید شده ایران و کشورهای اروپایی است و تفاوت آن با استانداردهای دیگر در اندازه و ضخامت جان و بال آن‌ها است. البته استانداردهای دیگر نیز مورد تایید مهندسان ایرانی است، اما باید حواستان باشد که محصول مناسب را انتخاب کنید. در صورت استفاده از تیرآهن‌ معمولی در بنا، می‌توان بعد از پایان کار تیرهای آن‌ را تقویت کرد.

تیرآهن‌های معمولی یا IPE به سه روش پرچ شدن، پیچ شدن و جوش‌کاری به یکدیگر متصل می‌شوند. روش جوشکاری در ساخت اسکلت ساختمان، روش تایید شده مهندسین امروزی نیست.

برای مطلع شدن از تیرآهن‌های IPE موجود در فروشگاه اینترنتی آهن­کده، مشخصات فنی محصولات مورد نظر خود را به دقت مطالعه کرده و یا با کارشناسان فروش ما مشورت کنید.

خرید تیرآهن معمولی

در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده امکان خرید تیرآهن معمولی از ۹ تولید کننده معتبر وجود دارد. برای اطلاع بیشتر از ویژگی‌های این تیرآهن­ها، می‌توانید مشخصات فنی این محصولات را خوانده و یا با مشاوران فروش آهن‌کده تماس حاصل کنید.

 

سوالات متداول درباره تیرآهن معمولی

تیرآهن‌ها چند استاندارد دارند و تیرآهن معمولی کدام است؟

 • تولید تیرآهن در ۴ استاندارد کلی انجام می‌شود. IPB، INP، IPE و CPE. تیرآهن معمولی IPE است که مورد استفاده در اروپا و ایران است. تیرآهن معمولی دارای بال با ضخامت یکسان در تمام طول مقطع است.

مشخصات تیرآهن معمولی چیست؟

 • تیرآهن IPE  یا معمولی ارتفاعی بین ۶۰ تا ۸۰۰ میلی متر دارد. شکل ظاهری این تیرآهن معمولی شبیه به حرف آی انگلیسی (I) است و ضخامت بال آن‌ها در سراسر محصول یکسان است.

کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی چیست؟

 • کاربرد تیرآهن در ساختمان سازی مربوط به ایجاد ستون، خرپا، سقف و.. است. تیرآهن‌ها علاوه بر نقش اساسی در تحمل فشارهای عمودی در اسکلت ساختمان، فشارهای افقی را نیز می‌تواند جذب و دفع کند مثل لرزش‌های ناشی از زلزله و…

تیرآهن معمولی در سایت آهن‌کده در چه سایزهایی به فروش می‌رسد؟

 • تیرآهن معمولی از سایز ۱۲ تا ۳۰ در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده به فروش می‌رسد.

تیرآهن معمولی چه کارخانه‌هایی در فروشگاه اینترنتی آهن‌کده موجود است؟

 • تیرآهن‌های کارخانه ذوب آهن اصفهان،  شرکت نورد آریان فولاد،  شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو، مجتمع فولاد ظفر بناب،  شرکت فولاد ناب تبریز،  مجتمع فولاد صنعت بناب،  شرکت نورد کوثر اهواز، مجتمع جهان فولاد غرب (کرمانشاه)، شرکت فولاد ماهان سپاهان در آهن‌کده به فروش می‌رسند.