مسکن متوسل به تغییرات ارز

نویسنده: آهنکده
۲۰ مهر ۱۳۹۹

به گزارش آهن کده در اخبار بازار مسکن، بخش های مختلف اقتصاد شاخصه ای از ارتباطات ارزش دار درمیان بازار های سرمایه می باشد. اگر بخواهیم سرمایه های در چرخش را در سطح برزگ اقتصادی بررسی کنیم به یک روند متغیر و نوسانی  مشخص می شود به صورتی  که رکود در اساس  موقتی تلقی می شود که وابسته به متغیرهایی چون زمان و سیاست های اجرایی از طرف صاحبان سرمایه های بزرگ مقیاس  که در اساس همان حکومت ها می باشند، مدام تغییر می کنند.

 صاحبان آنها، سرمایه های خود را که تنها علل رشددر یک بازار می شود را به یکی از بازار ها منتقل می کنند و قبل از این که بازارها از سرمایه های وضع موجود اشباع شود سرمایه های خود را به قسمت های دیگری از بازار سرمایه منتقل خواهند کرد.در این صورت این روند ادامه دار در بازار سرمایه است که به طور متداوم تکرار می شود. در این وضعیت در چرخه هر چه سرمایه گذار با مسیر نقدینگی بیشتر تطابق داشته باشد مسلما با حرکت رشد مثبت سرمایه، سود سرشار را خواهد دید. با توجه به شرایط بخش مسکن به بخش قابل اطمینانی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است و سه دلیل مهم زیر را می توان در رابطه با آن بیان کرد:

۱-کمبود مسکن در مقیاس کل کشور به خصوص در سطح شهر های بزرگ

۲-نبود نظارت ها و قوانین مالیات بر مسکن ها

۳-حبس شدن سرمایه های قبلی به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه

در نتیجه بازار سرمایه ما  اگر بر اساس کالا یا علم نباشد، حبابی بزرگ  چون ارز به بازاری فراگیر تبدیل خواهد شد که در همه قسمت های بازار را درگیر  خود می کند و در نتیجه حتی می تواند باعث فروپاشی اقتصادی در سطح بزرگ نیز باشد. متاسفانه در کشور شاهد این ویروس اقتصادی آلوده شده هستیم و انتظار می رود قبل از این که فاجعه ای غیر قابل جبران در اقتصاد کشور دیده شود این مشکل بزرگ اقتصادی از بازار مسکن بر طرف بشود.

آهنکده تولید کننده‌ی محتوا‍